Varovanje okolja

RAVNANJE Z OKOLJEM

Zgodovina železarstva na Koroškem

Uradni začetek železarstva v Mežiški dolini in na Ravnah sega v leto 1620, ko so v Črni postavili železarski obrat. Poznejši lastnik, grof Thurn, je združil železarske obrate Mežiške doline v eno firmo ter jo poimenoval Železarna Ravne. Ime se je ohranilo vse do današnjih dni, čeprav od nastalih železarskih obratov uspešno deluje le še lokacija Ravne.

slika1

Slika 1: Prvi fužinski obrati v 18. stoletju

Med 1. in 2. svetovno vojno so v železarni izdelovali izdelke za potrebe nemške vojne industrije. Po vojni, z nastankom socialistične Jugoslavije, je bila jeklarna grofa Thurna zaplenjena in nacionalizirana. Železarna se je hitro širila in modernizirala. V obdobju tranzicije v tržno gospodarstvo in izgubo jugoslovanskega tržišča leta 1991 je Železarna  Ravne vstopila v krizno obdobje, ki jo je premagala z reorganizacijo in finančno pomočjo države. Iz Železarne Ravne je nastalo več novih podjetji, med njimi tudi Metal Ravne d.o.o.

slika2

Slika 2: Pogled na sedanjo Zaokroženo gospodarsko območje Železarne Ravne (ZGO ŽR)

SIJ Metal Ravne d.o.o. je jeklarsko podjetje v koncernu Slovenske industrije jekla, ki deluje v okviru IMH – Industrial Metallurgical Holding. Obrati jeklarna, kovačnica, valjarna z možnostjo različnih vrst toplotne in mehanske obdelave omogočajo izdelavo več kot 200 različnih vrst kvalitetnih jekel različnih dimenzijskih oblik - od ogljičnih in legiranih konstrukcijskih do orodnih ter specialnih jekel v valjani in kovani izvedbi.Proizvodi so skladni s svetovnimi standardi in opremljeni z ustreznimi atesti. Podjetje SIJ Metal Ravne d.o.o. je doma na globalnem trgu, saj 80% proizvodnje izvozimo. Naši trgi so Evropa, ZDA ter Bližnji in Daljni vzhod.
Poleg razvoja specifičnih znanj prihodnost gradimo tudi na posodobitvah tehnološke opremljenosti. Strateške naložbe, kot so kovačnica težkih odkovkov, valjarna težkih profilov, vlivališče, obrat elektro pretaljevanja pod žlindro, pomenijo širitev ponudbe podjetja. V letu 2014/15 so se zaključile investicije v novo komorno kalilno popuščno peč, novo vakuumsko napravo vključno z novo odpraševalno napravo in modernizacijo UHP peči.

Slika 3 : 40/45 MN stiskalnica v Kovačnici težkih odkovkov

Slika 4 : Valjarska proga v Valjarni gredic

Nenehne izboljšave nam omogočajo kakovostno izpolnjevanje zahtev, želja in pričakovanj, kupcev, zaposlenih, lastnikov in lokalnega ter širšega okolja.

Slika 5 : Vlivališče SPT v Jeklarni

Slika 6: Elektro pretaljevanje pod žlindro – EPŽ3 v Jeklarni

Slika 7: Dvokomorna kalilno popuščna peč v Valjarni

Slika 8: Vakuumsko ponovčna peč v Jeklarni

Slika 9: UHP peč po izvedeni rekonstrukciji - Jeklarna

Kot podjetje, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega (IPPC oz. IED) imamo veljavno okoljevarstveno dovoljenje. Do konca leta 2015 smo zaradi manjših ali večjih sprememb v obratovanju prejeli šest sprememb okojevarstvenega dovoljenja.
Primerjava Metala Ravne d.o.o. z ostalimi metalurškimi podjetji v evropski uniji na področju vpliva na okolje (primerjava z BREF dokumenti) kaže na popolno primerljivost le teh. Vplivi Metala na okolje niso višji od vpliva drugih podjetij. Za nekatera manjša odstopanja pa imamo imamo pripravljen sanacijski program, ki ga tudi izvajamo.

 

RAVNANJE Z ODPADKI

V SIJ Metalu Ravne d.o.o. nastane letno več kot 150 ton odpadkov in skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov. Z namenom preprečevanje in zmanjševanja nastajanja odpadkov imamo izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki.
Z odpadki ravnamo tako, da ni ogroženo človeško zdravje in nima škodljivih vplivov na okolje.
Območje zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne (ZGO ŽR), kjer se nahaja tudi SIJ Metal Ravne ne leži v območju Nature 2000. Znotraj lokacije ŽR, neposredno mimo objektov posameznih družb, teče reka Meža. Pri raziskavah tal na lokaciji Železarne Ravne je bilo ugotovljeno, da je območje zasipano z materiali, ki so obogateni s težkimi kovinami (žlindra, škaja ipd.). Materiali so v vezani obliki in kot taki ne predstavljajo tveganja za okolje.
Od leta 1995 imamo uveden nadzor nad vrsto in količino povzročenih odpadkov v SIJ Metalu Ravne. Za vse odpadke, ki se odstranijo se vodi evidenca v informacijskem sistemu IS-odpadki. Za odpadke, ki gredo izven meja pa se izpolni Annex VII – listina o mednarodnem premeščanju odpadkov. Na MOP, ARSO se vsako leto, do 31.marca za preteklo leto, pošiljajo letna poročila o nastalih in predelanih odpadkih.
V letu 2011 smo kot stranski produkt po REACH-u registrirali črno žlindro, ki nastaja ob procesu izdelave jekla v elektroobločni peči UHP-OBT (N1) in jo od sredine leta 2012 ne obravnavamo kot odpadek.
Ravnanje z odpadki imamo urejeno tudi z internim pravilnikom - QM.20.02. Pravilnik o ravnanju z odpadki ureja način ravnanja z odpadki, ki nastajajo v proizvodnih obratih in obsega: zbiranje, sortiranje, prevažanje, skladiščenje in evidentiranje odpadkov.

Slika 10: Letne količine odpadkov brez stranskih proizvodov

Slika 11: Odstotek predelanih odpadkov in stranskih proizvodov v letu 2015

 

PREDELOVANJE ODPADKOV

SIJ Metal Ravne je registriran predelovalec odpadkov in vpisan v evidenco oseb, ki predelujejo odpadke, ki jo vodi Agencija RS za okolje, pod št. 456.
V letu 2015 smo predelali 120.060,383 kg lastnih odpadkov in starega železa. Odpadki, ki se predelujejo v elektroobločni peči UHP izvirajo iz lastnih procesnih ostankov - proizvodov ter odpadkov kupljenih od zbiralcev. To so odpadki kovinsko predelovalne industrije, železniški jekleni odpadek, kovinski deli iz gradbenih odpadkov in ruševin, konstrukcijski jekleni odpadek, ostružki in opilki, odpadna jeklena pločevina in profili, odpadna kovinska embalaža.

Slika 12: Priprava vložka Jeklarne

 

EMISIJE V ZRAK

V podjetju imamo 66 odvodnikov iz peči / čistilnih naprav, ki lahko povzročajo emisije snovi v zrak. Na vseh odvodnikih se izvaja obratovalni monitoring v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Za čistilno napravo UHP peči imamo v okoljevarstvenem dovoljenju zahtevo po trajnem merjenju emisije prahu. 
Monitoring emisij snovi v zrak je za leto 2015 pokazal, da so bile vse izmerjene vrednosti znotraj zahtevanih, Trajne meritve prahu na ČN za UHP peč kažejo, da nobena dnevna koncentracija v letu 2015 ni presegala 5 mg/m3 prahu v okolje.

Slika 13: Trajne meritve prahu iz ČN UHP peči

EMISIJE V VODE

Voda ima v našem podjetju pomembno vlogo. Uporabljamo jo kot hladilno vodo za hlajenje agregatov, kot tehnološko – industrijsko vodo za spiranje škajnih kanalov ter seveda kot pitno in sanitarno vodo.
V skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem izvajamo obratovalni monitoring odpadnih vod na vseh izpustih industrijskih odpadnih vod.
Vse zahtevane vrednosti posameznih parametrov kot tudi letne količine so v letu 2015 ustrezale zahtevam podanih v okoljevarstvenem dovoljenju.
Velik izziv pri tem so velike količine porabljene vode, ki gredo skozi naš tehnološki proces. Voda postaja vse dražja, ne glede na to ali se med procesom onesnaži ali ne. Z namenom zmanjšanja porabe vode vgrajujemo krožne sisteme pri večjih porabnikih (UHP, stiskalnica, glavni motor za pogon težke proge in za transformator v valjarni gredic) in skrbimo za racionalno rabo le-te. V preteklih letih smo imeli na določenih agregatih porabo vode evidentirano na osnovi normativov, sedaj pa imamo vgrajene merilnike pretokov. Na spodnji sliki je prikazan trend zniževanja letnih količin odpadnih vod.

Slika 14: Količina odpadne vode

 

EMISIJE HRUPA

SIJ Metal Ravne d.o.o. ima v spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz leta 2013 odobreno prehodno obdobje za sanacijo hrupa na preobremenjenih območjih v okolici podjetja.
Glede na idejno zasnovo protihrupne zaščite preobremenjenih območij v okolici Metala Ravne, ki jo je izdelalo podjetje Epi spectrum d.o.o. iz Maribora, smo pripravili terminski plan izvedbe sanacijskih ukrepov s hrupom preobremenjenih območij do leta 2020.
V letu 2015 se je izvedel monitoring hrupa na vseh sedmih mernih mestih. Glede na trenutno veljavno dovoljenje in predpisane mejne, vrednosti ne presegamo nobene od zahtevanih vrednosti na nobenem mernem mestu. Vse do sedaj izvedene dodatne protihrupne zaščite so se izkazale za učinkovite.

Slika 15: Izvedena protihrupna zaščita na strehi Valjarne

Slika 16: Izvedena protihrupna zaščita hladilnega stolpa v Kovačnici

 

EMISIJE CO2

SIJ Metal Ravne je na področju izpusta toplogrednih plinov vključen v evropsko trgovalno shemo in ima za izpust toplogrednih plinov pridobljena vsa potrebna dovoljenja.
TakoSIJ Metal Ravne kot ostala jeklarska industrija nenehno razvijamo nove vrste jekel in to z namenom, da bi zadostili potrebam odjemalcev za uporabo teh jekel v posebnih pogojih.
Če pogledamo v prihodnost je jasno, da jeklarska industrija brez projektov proizvodnje jekla s shranjevanjem in zajemanjem ogljikovega dioksida ne more doseči zastavljenih ciljev zmanjševanja izpustov ogljikovega dioksida, saj rezerve na področju optimiranja tehnologij ne presegajo 15 % možnosti zmanjšanja obstoječih emisij.
Primerjava zmanjšanja emisij CO2 pri inovativnih uporabah jekla, kot so učinkovitejše elektrarne, vetrne turbine ali lažja vozila, z emisijami CO2 pri proizvodnji jekla kaže, da so možnosti zmanjšanja, dosežene z uporabo jekla, večje od emisij pri proizvodnji jekla.
Jeklo je mogoče v celoti reciklirati, ne da bi se pri tem zmanjšala kakovost. Stranske proizvode (npr. žlindro) pa je mogoče skorajda v celoti uporabiti.
V diagramu št. 1 so prikazane specifične emisije CO2 v preteklem obdobju. Kljub uvajanju naprednih tehnologij, iz zgoraj naštetih razlogov, specifične emisije nekoliko naraščajo.

Diagram št.1 : Izvedena protihrupna zaščita hladilnega stolpa v Kovačnici

ENERGETSKA UČINKOVITOST

UČINKOVITA RABA ENERGIJE (električna energija, plin, voda)

V SIJ Metalu Ravne je spremljanje porabe posameznih energentov že nekaj »samoumevnega«, saj smo prvi sistem spremljanja pričeli uvajati že pred 25 leti. V tem obdobju smo vzpostavili sistem dnevnega oziroma trenutnega spremljanja porab vseh posameznih energetskih medijev.
SIJ Metal Ravne nima pridobljenega standarda ISO 50001, vendar ima vzpostavljen sistem gospodarjenja z energijo, ki je v večini primerov skladen z omenjenim standardom.
Vzpostavljen sistem je zasnovan z energetsko politiko, ki omogoča:

 • prepoznati značilna področja porabe energije in področja za povečanje energetske učinkovitosti; 
 • prepoznati in spremljati zakonodajne obveznosti in druge zahteve; 
 • postaviti energetske cilje in prioritetne akcije; 
 • zagotoviti vire, funkcije, odgovornost in pristojnosti na področju upravljanja z energijo; 
 • vzpostaviti nadzor, pregled in oceno energetskih aktivnosti, da bi se zagotovilo delovanje sistema upravljanja z energijo, kot je nameravano, in da bi se dosegli energetski cilji; 
 • prilagoditi se spremenjenim razmeram. 

Sistem za upravljanje z energijo imamo integriran z ostalimi sistemi vodenja (ISO 90001 in ISO 14001). V zadnjem obdobju posodabljamo tudi informacijski sistem proizvodnje (SRS), kar nam omogoča dejansko planiranje porab posameznega energetskega medija na podlagi delovnega naloga. Ti podatki so osnova za izdelavo dnevnih poročil tako o porabi posameznih energentov kot tudi ugotavljanja specifičnih porab (shema št.1 - primer). Sistem nam omogoča izvedbo korekcije takoj ob zaznanem odklonu od normalnega stanja. Planiramo, da bomo v naslednjih letih pridobili standard ISO 50001, ter s tem še dodatno dokazali, da smo podjetje, ki sledi trendom EU tudi na področju učinkovite rabe energije.

 

Shema št. 1: Shema zajemanja in obdelave podatkov za izračun specifičnih porab v Jeklarni

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Največja vrednost podjetja so zaposleni, njihovo znanje, izkušnje, pogum in pripravljenost ter želja biti boljši in uspešnejši. V SIJ Metalu Ravne stremimo k varnim zdravim in ustvarjalnim delovnim razmeram, v katerih zaposleni razvijejo pripadnost podjetju in gradijo skupno uspešnost.

 • Z vključevanjem varne tehnologije odpravljamo in zmanjšujemo tveganja na delovnih mestih.
 • Sistematično spremljamo in zmanjšujemo negativne vplive na zdravje zaposlenih.
 • Gradimo dobre medsebojne odnose med zaposlenimi.
 • Razvijamo zavest, da so izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje naša osnovna pravica, dolžnost in odgovornost.
 • Spodbujamo inovativnost in osebni razvoj.

Tabele 1: Ključni kazalci s področja varnosti in zdravja pri delu

 

Graf 1: Finančna vlaganja v varnost in zdravje pri delu ter ekologijo

Leto 2015 smo na področju ekologije in VZD izvedli največ investicij v zadnjem sedemletnem obdobju. V vseh obratih smo uravnoteženo urejali delovna mesta in izboljševali delovno okolje. V letu 2016 imamo planirano 350.000 EUR, program je že izdelan.

V letu 2015 se je raven stanja varnosti in zdravja pri delu v primerjavi s preteklim letom precej izboljšala, predvsem na področju zmanjšanja števila poškodb, ustreznosti delovne opreme, ustreznosti transportnih sredstev, na področju urejenosti dokumentacije ter na področju usposabljanja delavcev. Zadovoljni smo lahko tudi s trendom števila poškodb pri delu, saj smo z sistematičnim delom in dvigom zavedanja zaposlenih naredili bistveni korak v smer občutnejšega zmanjšanja števila poškodb.

V letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem analiz za iskanje izvornih vzrokov poškodb 5 x zakaj, ki se je pokazala za dobra orodje pri iskanju ključnih vzrokov za nastanek poškodb. Ključna naloga v prihodnje bo sistematično zmanjševanje števila poškodb z intenzivnimi aktivnostmi tako na področju dviga delovne discipline, kot tudi pri izboljševanju pogojev za delo, tehnološke discipline, zavedanja zaposlenih za varno delo ter implementacije sprejetih ukrepov na podlagi analiz vzrokov nezgod in nevarnih dogodkov v delovno okolje.
Posebna pozornost bo namenjena Promociji zdravja, kjer si obetamo izboljševanje osveščanja zaposlenih na tem področju

NAČRT RAZSVETLJAVE SIJ METAL RAVNE

Nacrt razsvetljave SIJ Metal Ravne — pdf (6.3 MB)