Varovanje okolja

Ravnanje z okoljem v SIJ Metal Ravne d.o.o.

SIJ Metal Ravne d.o.o. spada med podjetja, ki lahko v okolju povzročijo onesnaženje večjega obsega. Zavezani smo delovanju  v skladu z IED direktivo - Industrial Emission Direktive, ki predpisuje celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja ( Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah). SIJ Metal Ravne ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-116/2006-17 z dne 30.6.2010. Okoljevarstveno dovoljenje obsega zahteve za nadzorovanje in preprečevanje onesnaževanja okolja.  

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV

Skupina SIJ se po ogljičnem odtisu uvršča med najučinkovitejše svetovne proizvajalce jekla. Naše emisije so že zdaj opazno nižje od svetovnega povprečja.

Na globalni ravni je večina jekla še vedno proizvedenega iz rude, kar ima večje vplive na okolje že pri samem izkopavanju, proces izdelave jekla iz rude pa povzroča višje izpuste ogljikovega dioksida na tono odlitega jekla tudi zato, ker se pri njem kot energent uporablja koks. Po podatkih Svetovnega jeklarskega združenja (WSA) je leta 2020 ena tona odlitega jekla povzročila kar 1,84 tone ogljikovega dioksida, pri proizvodnji tone jekla nerjavnih kvalitet pa je bila ta količina še večja in je v povprečju znašala kar 2,88 tone.

Pri proizvodnji jekla kot glavno surovino uporabljamo jekleni odpadek. Jeklo je namreč v celoti mogoče reciklirati, način izdelave jekla v elektroobločnih pečeh pa ima znatno nižje izpuste ogljikovega dioksida v ozračje. S premišljenimi naložbami in optimizacijami dodatno znižujemo tako neposredne kot posredne izpuste ogljikovega dioksida.

Pri poročanju o emisijah Skupine SIJ navajamo kazalnike za jeklarski družbi SIJ Acroni in SIJ Metal Ravne, pri katerih podatke o neposrednih emisijah dodatno pregledujejo preveritelji skladno z zakonodajo.

Slika1: Emisije izpustov: obseg 1, obseg 2 in obseg 3 (v tisočih tonah CO2), podatki za leto 2022

 

Neposredne emisije toplogrednih plinov (obseg 1, GHG)

Emisije ogljikovega dioksida iz procesa so izračunane na podlagi masne bilance ogljika ter potrebne zgorevalne in toplotne energije, ki se izračunavajo skladno z načrtom monitoringa CO2, ki je v Dovoljenju za izpuščanje toplogrednih plinov.

Posredne emisije toplogrednih plinov (obseg 2, GHG)

Pri izračunu obsega 2 uporabljamo faktorje Svetovnega jeklarskega združenja (WSA).

Druge posredne emisije toplogrednih plinov (obseg 3, GHG)

pri izračunu obsega 3 uporabljamo faktorje Svetovnega jeklarskega združenja (WSA).

 

Emisije toplogrednih plinov  za paro, uvoženo v družbo SIJ Metal Ravne izven meja lokacije, so bile v letu 2022 744 t CO2.

Podjetje SIJ Metal Ravne na lokacijo ne uvaža toplote.

Skupna intenzivnost emisij toplogrednih plinov  surovega jekla, proizvedenega na lokaciji SIJ Metal Ravne, v letu 2022 je bila 1,324 (metričnih ton CO2 e/metrične tona surovega jekla).

Svoj ogljični odtis  / emisije toplogrednih plinov izračunavamo v skladu z mednarodnim standardom ISO 14404:2013.

RAVNANJE Z ODPADKI

SIJ METAL RAVNE KOT POVZROČITELJ ODPADKOV

V podjetju nastane letno več kot 150 ton odpadkov in skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov. Z namenom preprečevanje in zmanjševanja nastajanja odpadkov imamo izdelan Načrt gospodarjenja z odpadki.

Z odpadki ravnamo tako, da ni ogroženo človeško zdravje in nima škodljivih vplivov na okolje  (čezmerno obremenjevanje voda, zraka, tal, hrup, neprijetne vonjave, rastline in živali). Območje zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne (ZGO ŽR), kjer se nahaja tudi SIJ Metal Ravne ne leži v območju Nature 2000. Znotraj lokacije ŽR, neposredno mimo objektov posameznih družb,  teče reka Meža. Pri raziskavah tal na lokaciji Železarne Ravne  je bilo ugotovljeno, da je območje zasipano z materiali, ki so obogateni s težkimi kovinami (žlindra, škaja ipd.). Materiali so v vezani obliki in kot taki ne predstavljajo tveganja za okolje.

Ravnanje z odpadki  imamo v podjetju urejeno z internim pravilnikom - QM.20.02. Pravilnik o ravnanju z odpadki ureja način ravnanja z odpadki, ki nastajajo v obratih in obsega: zbiranje, sortiranje, prevažanje, skladiščenje in evidentiranje odpadkov.

Od  leta 1995 je v podjetju uveden nadzor nad vrsto in količino povzročenih odpadkov. Za vse odpadke, ki se predajo predelovalcem ali zbiralcem se vodi evidenca v informacijskem sistemu IS-odpadki. Za odpadke, ki gredo izven meja se izpolni listina o mednarodnem premeščanju odpadkov - Annex VII.  Na MOP, ARSO se letno do 31.3. za preteklo leto poroča  o količinah nastalih in predelanih  odpadkov.

 

Slika 2: Letne količine odpadkov

SIJ METAL RAVNE KOT PREDELOVALEC ODPADKOV

SIJ Metal Ravne d.o.o.  je registriran predelovalec odpadkov in vpisan v evidenco oseb, ki lahko predelujejo nenevarne in inertne odpadke, ki jo vodi Agencija RS za okolje, pod št. 456. Odpadki, ki se predelujejo v elektroobločni peči UHP izvirajo iz lastnih procesnih ostankov- proizvodov ter odpadkov kupljenih od zbiralcev. To so odpadki  kovinsko predelovalne industrije, železniški jekleni odpadek, kovinski deli iz gradbenih odpadkov in ruševin, konstrukcijski jekleni odpadek, ostružki in opilki, odpadna jeklena pločevina in profili, odpadna kovinska embalaža.

Slika 3: Količina  predelanih odpadkov in  stranskih proizvodov v letu 2021

 

EMISIJE V ZRAK

V podjetju imamo veliko število ogrevnih peči in peči za toplotno obdelavo ter čistilnih naprav in zaradi tega tudi zelo veliko število izpustov.  Na vseh izpustih se izvaja obratovalni monitoring v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. Na čistilni napravi  elektro obločne peči - UHP peči izvajamo trajne meritve prahu, merimo pretok dimnih plinov, temperaturo in tlak.

 

Slika 4: Trajne meritve prahu iz ČN UHP peči za leto 2021 in prikaz spremljanja prahu  na novi odpraševalni napravi UHP peči

 

EMISIJE V VODE

Voda ima v našem podjetju pomembno vlogo. Uporabljamo jo kot hladilno vodo za hlajenje agregatov, tehnološko – industrijsko vodo za spiranje škaje pri valjanju in  škajnih kanalov ter seveda kot pitno in sanitarno vodo.

V skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem izvajamo obratovalni monitoring odpadnih vod na vseh izpustih industrijskih odpadnih vod. 

Načrt gospodarjenja z vodo.

 

Slika 5: Količina odpadne vode in višina okoljske dajatve zaradi onesnaženosti odpadnih vod

 

EMISIJA HRUPA

V  skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem se v podjetju na tri leta izvaja monitoring na 6 merilnih mestih v okolju. Tako smo že pred leti prepoznali, da naša panoga povzroča hrup, ki ga je potrebno znižati na zakonsko zahtevane mejne vrednosti.  V okviru izdelanega sanacijskega programa so se v obdobju od leta 2014  že namestile protihrupne zaščite na prepoznanih virih hrupa. V letu 2021 je na območju obrata Jeklarskega programa postavljena nova odpraševalna naprava za UHP peč, ki je prinesla na merilnih mestih, ki so izpostavljena temu viru hrupa bistveno znižanje. Dodatno je v jeklarskem programu predvidena  tudi protihrupna zaščita čistilne naprave vakuumske ponovčne peči (VPP2). Lokaliziranje novih virov hrupa je zelo kompleksno saj se na lokaciji Zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne nahaja več podjetij, ki povzročajo hrup in vplivajo na končno sliko  našega podjetja.

Slika 6: Lokacije merilnih mest za monitoring hrupa v okolju

EMISIJE CO2

SIJ Metal Ravne d.o.o. je na področju izpusta toplogrednih plinov vključen v evropsko trgovalno shemo in ima za izpust toplogrednih plinov pridobljena vsa potrebna dovoljenja. Tako SIJ Metal Ravne d.o.o.  kot ostala jeklarska industrija stalno razvijamo nove vrste jekel in to predvsem z namenom, da bi zadostili potrebam posebnih uporab. Če pogledamo v prihodnost, je jasno, da jeklarska industrija brez projektov proizvodnje jekla s shranjevanjem in zajemanjem ogljikovega dioksida ne more doseči zastavljenih ciljev zmanjševanja izpustov ogljikovega dioksida, saj rezerve na področju optimiranja tehnologij ne presegajo 15 % možnosti zmanjšanja obstoječih emisij. Primerjava prihrankov emisij CO2 pri inovativnih uporabah jekla, kot so učinkovitejše elektrarne, vetrne turbine ali lažja vozila, z emisijami CO2 pri proizvodnji jekla kaže, da so možnosti prihrankov, dosežene z uporabo jekla, večje od emisij pri proizvodnji jekla.

 

 Slika 7: Pregled specifičnih emisij v preteklem obdobju v SIJ Metal Ravne

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST

V družbi SIJ Metal Ravne se zavezujemo k spoštovanju biotske raznovrstnosti.

 

Dejavnosti ne izvajamo in ne načrtujemo na oz. v neposredni bližini:

 • območij, ki predstavljajo svetovno dediščino;
 • zavarovanih območij kategorije I–VI na podlagi razvrstitve Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) in ohranitvenih območij, ki so varovana z nacionalno in lokalno zakonodajo;
 • območjih lokalnih skupnosti, razen če so dejavnosti na podlagi svobodnega, vnaprejšnjega in prostovoljnega soglasja odobrili prizadeti prebivalci in lokalne skupnosti;
 • območij, zaščitenih v okviru Ramsarske konvencije; in
 • ključnih območij ohranjanja biotske raznovrstnosti.

 

Ne spreminjamo ali poslabšujemo stanja naravnih habitatov, razen če so dokazano prisotne vse od naslednjih okoliščin:

 • v regiji razen v spremenjenem habitatu ni nobenih drugih sprejemljivih alternativ za razvoj;
 • na podlagi posvetovanj so bila ugotovljena stališča, ki jih imajo glede obsega spremembe in degradacije habitatov zainteresirane strani, vključno s prizadetimi skupnostmi;
 • vse spremembe in vrste degradacije so zmanjšane skladno s hierarhijo ublažitvenih ukrepov in oblikovane na način, da ne ustvarjajo neto izgube.

 

V kritičnih habitatih ne izvajamo nobenih dejavnosti in ne načrtujemo nobene infrastrukture, razen če so dokazano prisotne vse od naslednjih okoliščin:

 • v regiji razen v spremenjenem ali naravnem habitatu, ki ni kritičen habitat, ni drugih sprejemljivih alternativ za razvoj;
 • dejavnosti in infrastruktura nimajo škodljivih vplivov na tiste pomembne vidike biotske raznovrstnosti, ki predstavljajo kritični habitat, in na ekološke procese, ki podpirajo te vidike biotske raznovrstnosti;
 • dejavnosti ne povzročajo neto zmanjšanja populacije nobene ogrožene ali kritično ogrožene vrste.

 

Nadaljujemo s politiko neposeganja v območje, uvrščeno na seznam svetovne dediščine, zaščiteno v okviru Ramsarske konvencije ali zavarovano kot kategorija I–VI na podlagi razvrstitve Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN), tudi v primeru, da se zniža njegova kategorija, zmanjša njegova velikost ali je izbrisano s seznama.

 

Zagotavljamo, da v primeru, kadar se v okolici ali v bližini lokacij, kjer izvajamo svojo dejavnost, vzpostavi območje, ki je uvrščeno na seznam svetovne dediščine, zaščiteno v okviru Ramsarske konvencije ali uradno zavarovano, naše dejavnosti ne povzročajo negativnih vplivov na tiste pomembne vidike, zaradi katerih je bilo to območje uvrščeno na seznam svetovne dediščine, zaščiteno v okviru Ramsarske konvencije ali uradno zavarovano.

NAČRT RAZSVETLJAVE SIJ METAL RAVNE

Nacrt JR SIJ — pdf (6.3 MB)