POSLOVANJE SKUPINE SIJ V LETU 2020

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 13. maj 2021 – Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2020.

Družba SIJ d.d. je na današnji dan objavila revidirano Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2020. Po revidiranih konsolidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ ustvarila 696,0 milijona evrov prihodkov od prodaje (9,3 odstotka manj kot leta 2019), od tega 84,4 odstotka na tujih trgih. EBITDA je znašal 37,8 milijona evrov (35,8 odstotka manj kot leta 2019), EBITDA marža pa 5,4 odstotka (2,3 odstotne točke nižje kot leta 2019). Skupina SIJ je ustvarila izgubo 49,9 milijona evrov. Pretežni del izgube je nastal zaradi oslabitve sredstev, preostali pa iz poslovanja. Nadzorni svet družbe SIJ d.d. se je z rezultati poslovanja v letu 2020 seznanil na seji 29. aprila 2021, ko je obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2020.

»Leto 2020 je bilo zaradi učinkov pandemije koronavirusa izjemno zahtevno. V Skupini SIJ smo zaradi usmerjenosti na nišne trge krizo relativno uspešno obvladovali. Poslovno leto smo zaključili bolje kot številni naši tekmeci na trgu, kar potrjuje pravilnost naše strateške usmerjenosti. Ohranili smo vodilne tržne deleže na nišnih jeklarskih trgih. Celotno obdobje smo bili zanesljiv poslovni partner našim kupcem in dobaviteljem, ohranili smo delovna mesta in uspešno preprečevali širjenje virusa med zaposlenimi, z odgovornim ravnanjem pa smo krizo pomagali prebroditi tudi lokalnim skupnostim. A dejstvo je, da so globalne okoliščine izrazito negativno vplivale na metalurško dejavnost po vsem svetu. Kljub učinkovitemu kriznemu upravljanju ter aktivnim in sistematičnim upravljanju tveganj, optimizaciji stroškov na vseh ravneh in prilagoditvi poslovnih načrtov, je pandemija neizogibno zarezala v naše poslovanje, kar se odraža na doseženih rezultatih poslovanja,« je povedal Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ.

Skupina SIJ je tudi v kriznih časih vzdrževala stabilno finančno poslovanje in uživala zaupanje vlagateljev: »Julija smo poravnali svoje obveznosti do vlagateljev in ob zapadlosti iz lastnih sredstev poplačali obveznice z oznako SIJ5 v višini 51,2 milijona evrov. Novembra smo nato uspešno zaključili četrto izdajo podjetniških obveznic SIJ7 v skupni nominalni vrednosti 26,1 milijona evrov in tako skupaj z decembrsko sedmo izdajo komercialnih zapisov v vrednosti 26,7 milijona evrov na kapitalskem trgu uspešno zbrali 52,8 milijona evrov. S tem se uvrščamo med najaktivnejše in najbolj prepoznavne gospodarske družbe na domačem kapitalskem trgu, ki tudi v kriznih časih uživajo zaupanje vlagateljev. Z zagotovljenimi finančnimi sredstvi smo lažje uresničevali začrtano finančno politiko in naložbeno strategijo, ki smo jo glede na razmere tudi prilagodili,« je o finančni stabilnosti skupine poudaril Igor Malevanov, podpredsednik in izvršni direktor za finance.

V Skupini SIJ so sicer v letu 2020 že vzpostavljali tudi pogoje za uspešen vstop v obdobje okrevanja po krizi. Na poslovnem področju Obdelava jekla in distribucija so skupaj z družbo TPA vzpostavili skupno družbo RSC Holding, ki je postala vodilni center za podporo orodjarstvu v regiji. V RSC Holdingu med drugim razvijajo tudi izdelke, proizvedene po inovativni tehnologiji aditivne proizvodnje. Patentirana tehnologija MFT (Metal Fusion Technology) presega meje kompleksnosti proizvodov dosedanje konvencionalne tehnologije.

Poleg tega so pridobili certifikat EN 9100 – mednarodni standard kakovosti, ki omogoča prodor na zahtevno tržišče visokokakovostnih in tehnološko naprednih izdelkov na področjih zračnega prometa, vesoljskih poletov in drugih najzahtevnejših industrij. Posebno ponosni pa so tudi na uvrstitev na seznam uradnih dobaviteljev Ruske agencije za zagotavljanje kakovosti pri projektu ITER, trenutno enem najbolj ambicioznih, največjih, najzahtevnejših in najdražjih projektov na svetu.

S trgov že od zadnjega četrtletja preteklega leta prihajajo pozitivne napovedi o okrevanju jeklarske in drugih industrij. Na vseh ključnih izvoznih trgih (Nemčija, Italija, ZDA …) in v panogah, kjer je Skupina SIJ prisotna s svojimi proizvodi (kot so strojna industrija, avtomobilska industrija, proizvodnja nafte in plina, petrokemija, energetika in druge) je porasla aktivnost, kar se je takoj odrazilo na naročilih Skupine SIJ, ki so že na ravni pred krizo. Skupina ima tako za daljše obdobje polno zasedene proizvodne kapacitete.

Skupina SIJ je tako po nerevidiranih podatkih poslovanja v prvem četrtletju leta 2021 ustvarila 212,3 milijona evrov prihodkov od prodaje (10,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani) in EBITDA v višini 17,9 milijona evrov (29,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani). Za naložbe je skupina v prvem četrtletju leta 2021 namenila 15,0 milijona evrov (dvakrat več kot v enakem obdobju lani). Naložbe izvaja skladno s strategijo do leta 2025, vključno s tistimi, ki so bile zaradi krize, ki jo je povzročil koronavirus, iz leta 2020 preložene na kasnejše obdobje. Skupina SIJ je v prvih treh mesecih leta 2021 poslovala pozitivno in ustvarila tri milijone evrov dobička.

 

---

Dodatne informacije:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja

Telefon: +386 1 242 98 27

Mobitel: +386 41 313 532

E-naslov: sara.wagner@sij.si