POSLOVANJE SKUPINE SIJ V LETU 2021

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 7. april 2022 – Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2021: Skupina SIJ je na dobrih temeljih ter ob ugodnem gospodarskem okolju in dobrem povpraševanju na jeklarskih trgih v letu 2021 dosegla najvišje prihodke doslej.

 

Družba SIJ d.d. je na današnji dan objavila revidirano Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2021. Po revidiranih konsolidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ v letu 2021 ustvarila 962,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 36,8 odstotka več kot leto prej. Ob tem je ustvarila 100,8 milijona evrov EBITDA, kar je 2,7-krat več kot v letu 2020. EBITDA marža znaša 10,5 odstotka in je za 5,1 odstotne točke višja kot lani. V letu 2021 je čisti dobiček znašal 29,2 milijona evrov. Kazalnik NFD/EBITDA se je v primerjavi s prejšnjim letom občutno znižal in je na dan 31. decembra 2021 znašal 2,0. Nadzorni svet družbe SIJ d.d. je obravnaval in sprejel revidirano Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. za leto 2021 na seji 30. marca 2022.

»Naša strateška usmeritev na nišne trge, v povečevanje učinkovitosti in trajnostni razvoj se je izkazala za pravo pot. V ugodnih tržnih okoliščinah smo izkoristili svoj potencial, dosegli rekordno visoke prihodke in v letu 2021 še utrdili svoj položaj na ključnih trgih. S svojo usmerjenostjo h kupcem, v proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo in trajnostno rast smo s svojo energetsko učinkovitostjo, prilagodljivostjo in tesnim sodelovanjem s kupci in dobavitelji uspešno obvladovali tudi izzive drugega polletja, povezane predvsem z izrednim povišanjem cen energentov in nekaterih surovin,« je povedal Andrey Zubitskiy, predsednik uprave Skupine SIJ.

Skupina SIJ je prisotna v več kot 70 državah in je še naprej eden največjih slovenskih izvoznikov. Na tujih trgih je v letu 2021 ustvarila 85,2 odstotka prihodkov od prodaje. Naša največja trga ostajata Nemčija in Italija. Oktobra 2021 smo zagnali novo napravo za elektropretaljevanje pod žlindro EPŽ4 v družbi SIJ Metal Ravne, ki bo omogočala povečanje proizvodnih zmogljivosti najčistejših jekel in povečanje prodaje orodnih jekel za najzahtevnejše industrije za 60 odstotkov. Odločno in uspešno smo vstopili na trg letalske industrije in zadovoljni smo s pridobitvijo novih naročil s predvidenimi dobavami v letu 2022.

V letu 2021 je Skupina SIJ poleg načrtovanih naložb realizirala tudi nekatere projekte iz leta 2020 in tako za naložbe lani namenila 56 milijonov evrov. Februarja je s sindikatom devetih tujih in domačih bank podpisala novo sedemletno sindicirano pogodbo v vrednosti 230 milijonov evrov za zagotavljanje dodatnih likvidnostnih rezerv za dolgoročni razvoj Skupine SIJ ter financiranje naložb, ki bodo skladno s strategijo do leta 2025 usmerjene v povečanje učinkovitosti proizvodnje in trajnostni razvoj, okoljske projekte, delovanje po principih krožnega gospodarstva in energetsko učinkovitost.

Septembra 2021 je Skupina SIJ postala članica mednarodne organizacije ResponsibleSteel, prve globalne pobude za standardizacijo in certifikacijo odgovornih in trajnostnih praks v jeklarstvu, pridobitev certifikata te organizacije je predvidena v letu 2024. Skupina SIJ že danes ustvarja bistveno nižje emisije ogljikovega dioksida, kot je svetovno povprečje primerljivih reciklažnih jeklarskih podjetij. Svoj ogljični odtis vztrajno znižujemo in naš cilj je do leta 2030 emisije toplogrednih plinov glede na izhodiščno leto 2005 znižati za 44 odstotkov.

Konec leta 2021 je v družbi SIJ Acroni začela delovati nova linija za magnetno separacijo jeklenega odpadka, ki pomembno doprinaša k večji čistosti jeklenega odpadka, zmanjšanju možnosti izrednih dogodkov ter izboljšanju delovnih razmer v proizvodnji. V SIJ Metalu Ravne smo novembra zagnali nov sodoben odpraševalni sistem, s čimer smo v jeklarni vzpostavili celovito odpraševanje in zajemanje razpršenih emisij iz elektroobločne peči.

V Skupini SIJ zaenkrat ne občutimo posebnih posledic zaradi razvoja dogodkov v Ukrajini. Imamo dovolj surovinskih zalog in naročil, zato naši proizvodni in poslovni procesi normalno potekajo. Stanje naročil v vseh jeklarskih programih je ugodno in proizvodne zmogljivosti v vseh družbah Skupine SIJ so polno zasedene. Soočamo pa se s povsem enakimi izzivi kot celotno evropsko in svetovno gospodarstvo. Podražitve energentov in surovin uravnavamo prek legirnega dodatka, dodatka za jekleni odpadek in energetskega dodatka, s čimer ohranjamo dobičkonosnost. Stopnja negotovosti je visoka za celotno evropsko gospodarstvo, zato vseh posledic v tem trenutku ne moremo predvideti. A tudi tokrat dokazujemo, da smo zanesljiv in fleksibilen poslovni partner.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Katja Krumpak, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 59

Mobitel: +386 41 814 041

E-naslov: katja.krumpak@sij.si