POSLOVANJE SKUPINE SIJ V PRVEM POLLETJU 2021 PRESEGLO PRIČAKOVANJA

Sporočilo za javnost

Ljubljana, torek, 14. september 2021 – Skupina SIJ je v obdobju okrevanja gospodarstva po letu nepredvidljivih razmer dobro izkoristila trende na jeklarskem trgu in z rezultati poslovanja prvega polletja presegla pričakovanja.

 

Skupina SIJ je bila dobro pripravljena na obdobje oživitve gospodarstva in povečano povpraševanje in tako dosegla boljše poslovne rezultate kot v enakem obdobju lani. Po nerevidiranih podatkih poslovanja je v prvem polletju 2021 ustvarila 451,6 milijona evrov prihodkov od prodaje (24,4 odstotka več kot v prvem polletju 2020), od tega 85,2 odstotka na tujih trgih. Doseženi EBITDA je 43,6 milijona evrov, kar je za 91 odstotkov več kot v prvem polletju 2020. EBITDA marža je z 9,7 odstotka za 3,4 odstotne točke višja kot v enakem obdobju lani. Na uspešnem obvladovanju vpliva pandemije na poslovanje smo gradili že v letu 2020, ko kljub kriznim časom naša likvidnost in finančna moč v nobenem trenutku nista bili vprašljivi. Na podlagi pravih strateških usmeritev, z osredotočanjem na dober prodajni trend in povišanje dobičkonosnosti je Skupina SIJ ob koncu prvega polletja leta 2021 dosegla 10,0 milijona čistega dobička. Za 1,4 se je izboljšal tudi kazalnik NFD/EBITDA, ki znaša 3,6.

Skupina SIJ je prisotna v več kot 70 državah in je še naprej eden največjih slovenskih izvoznikov. Največji delež prihodkov od prodaje smo tradicionalno ustvarili na nemškem trgu, kjer nam je uspelo zadržati visok, 22,7-odstotni delež, za 4,8 odstotne točke pa smo povečali izvoz v Italijo, enega naših ključnih trgov. Povečali smo količinsko prodajo visokokakovostnih jekel, jeklarskih izdelkov in železnega odpadka na naših ključne izvozne trge. Dobro poslujemo tudi na domačem trgu. V obdobju ponovne gospodarske rasti in povečanega povpraševanja na jeklarskem trgu so naše kapacitete polno zasedene, povečalo se je tudi število zaposlenih. V prvem polletju 2021 je bila v Skupini SIJ proizvodnja odlitega jekla za 16,2 odstotka višja od proizvodnje v enakem obdobju lani. Za 14,1 odstotka višja je bila tudi proizvodnja gotovih jeklarskih proizvodov. Kljub temu smo še povečevali prodajne aktivnosti na obstoječih in novih trgih, še izboljšali dobavne verige do končnih kupcev ter strukturo naročil optimizirali tako, da dosegamo visoko dodano vrednost.

V prvem polletju 2021 smo beležili rast povpraševanja po jeklu in jeklarskih izdelkih v ključnih porabniških industrijah. Povpraševanje iz posameznih industrijskih segmentov, kot so avtomobilska industrija, gradbeništvo, strojegradnja, bela tehnika in mali gospodinjski aparati, kemična industrija idr., je že začelo presegati naše proizvodne zmogljivosti. Največjo rast naročil v primerjavi z lanskim slabšim letom beležimo na programih elektrojekel, orodnih in nerjavnih jekel, konstrukcijskih jekel in jekel s posebnimi zahtevami ter pri naročilih železnega odpadka. Skupina SIJ se še naprej uvršča med najboljše tri proizvajalce nerjavne debele pločevine v Evropski uniji, kjer ohranja visok, 29,4-odstotni delež, med najboljše tri proizvajalce orodnih jekel v Evropski uniji ter med najboljših deset proizvajalcev industrijskih nožev na svetu. Ostajamo zanesljiv in prilagodljiv poslovni partner, izpolnjujemo najvišje kakovostne zahteve in dobavne standarde, med drugim tudi za letalsko in jedrsko industrijo.

Še vedno pa so prisotni pritiski visokih cen materiala. Poleg tveganja stalne in zanesljive oskrbe, ki ga v Skupini SIJ uspešno obvladujemo, smo se celotno prvo polletje 2021 soočali z dvigom cen vseh surovin in materialov, ki pa smo ga  uspešno usklajevali s prodajnimi cenami. Spremljamo razvojne aktivnosti na trgu in iščemo nove poslovne priložnosti v smeri okoljsko vzdržne jeklarske proizvodnje. V prvem polletju leta 2021 smo v primerjavi z enakim obdobjem lani znižali specifično porabo energije. Skladno s poročilom Svetovnega jeklarskega združenja za leto 2019 se Skupina SIJ v prvem polletju 2021 s svojim ogljičnim odtisom uvršča med zgornjo četrtino najučinkovitejših proizvajalcev jekla, vključenih v meritve.

Naložbe še naprej izvajamo skladno s strategijo do leta 2025. Odlivi za naložbe so v prvem polletju 2021 znašali 29,1 milijona evrov, kar je deset milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani, ko smo zaradi pandemije koronavirusa in posledično slabšega poslovanja del naložb preložili v kasnejša obdobja. Z visokim deležem kapitala in zagotavljanjem dolgoročnih virov financiranja bo Skupina SIJ tudi v prihodnje vzdrževala stabilno strukturo sredstev in virov, s katerimi bomo uresničevali svojo usmeritev v proizvodnjo visokokakovostnih in tehnološko naprednih jeklarskih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo po načelih krožnega gospodarstva.

 

---

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki deluje po načelih krožnega gospodarstva in s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike ter velja za steber zaposlovanja na Gorenjskem in Koroškem.

 

 Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Katja Krumpak, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 59

Mobitel: +386 41 814 041

E-naslov: katja.krumpak@sij.si