USPEŠNO POSLOVANJE SKUPINE SIJ V PRVEM POLLETJU 2022

Sporočilo za javnost

  

Ljubljana, torek, 14. september 2022 – Skupina SIJ se je uspešno prilagodila nepredvidljivim in spremenljivim geopolitičnim in gospodarskim razmeram prvega polletja ter dobro izkoristila visoko povpraševanje na jeklarskem trgu. Tako je v prvem polletju 2022 še nadgradila poslovne rezultate lanskega leta.

 

V preteklih letih smo svoje proizvodne zmogljivosti načrtno povečevali z naložbami ter s tem ustvarili pogoje za rekordno proizvodnjo jekla in končnih proizvodov v času ugodnih tržnih razmer in visokega povpraševanja. Obenem smo uspešno uresničevali strateško usmerjenost v proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo za najzahtevnejše industrije in z uvedbo energetskega dodatka precej uspešno absorbirali cenovne šoke na trgu surovin in energentov v prvem polletju leta 2022. Dosegli smo rekordno proizvodnjo jekla in končnih proizvodov. Odlili smo 265 tisoč ton jekla in ustvarili EBITDA v višini 99,4 milijona evrov, kar je več kot dvakratnik dosežene EBITDA v prvem polletju 2021.

Po nerevidiranih podatkih poslovanja je Skupina SIJ v prvem polletju 2022 ustvarila 730,4 milijona evrov prihodkov od prodaje (61,7 odstotka več kot v prvem polletju 2021), od tega 84,3 odstotka na tujih trgih. Ob 99,4 milijona evrov EBITDA je EBITDA marža znašala 13,6 odstotka in je tako za 3,9 odstotne točke višja kot v enakem obdobju lani. Negotovosti razmer v svetovnem gospodarstvu ter draginji surovin, energentov in transporta, ki se je začela že v drugi polovici leta 2021 in nato še okrepila zaradi dogodkov v Ukrajini, smo se agilno in pravočasno prilagodili ter s sprotnim uravnavanjem prodajnih cen in z uvedbo energetskega dodatka ohranili dobičkonosnost. Skupina SIJ je ob koncu prvega polletja leta 2022 dosegla 52,4 milijona evrov čistega dobička. Izboljšali smo tudi kazalnik NFD/EBITDA, ki znaša 1,6.

Skupina SIJ je prisotna v več kot 70 državah in z visokim deležem 84,3 odstotka prodaje na tujih trgih še naprej ostaja eden največjih slovenskih izvoznikov. Stabilen delež izvoza krepko nad 80 odstotki vzdržujemo že celotno zadnje desetletje. Glavni izvozni trgi še naprej ostajajo Nemčija, Italija in druge evropske države. V Nemčijo, naš največji izvozni trg, smo prodali za 0,6 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani, v Italijo in ZDA za 2,6 oziroma za 0,6 odstotne točke manj, ob tem smo za 3,4 odstotne točke povečali izvoz v druge evropske države.

Beležili smo rast povpraševanja po jeklu in jeklarskih izdelkih v ključnih porabniških industrijah, kot so energetika, nafta in plin, letalska, avtomobilska in strojna industrija. Ob povečani količinski prodaji struktura prodaje po skupinah proizvodov ostaja primerljiva z lansko, količinsko največja je bila prodaja visokokakovostnih jekel, jeklarskih izdelkov in železnega odpadka. Skupina SIJ se še naprej uvršča med največje tri proizvajalce nerjavne debele pločevine v Evropski uniji in med največje tri proizvajalce orodnih jekel na svetu. Zadovoljni smo z naročili in dobavo najzahtevnejših specialnih nerjavnih jekel za letalsko industrijo, za več kupcev smo postali tudi potrjeni dobavitelj. Ostajamo osredotočeni na iskanje in sodelovanje s končnimi kupci, povečujemo prodajne aktivnosti na obstoječih in novih trgih ter stalno izboljšujemo dobavne verige do končnih kupcev.

Cene večine za Skupino SIJ ključnih surovin so se v prvem polletju močno povišale in pred poletjem dosegle svoj vrh. V zadnjih mesecih je njihov trend sicer negativen, vendar so še vedno na visoki ravni. V prvem polletju smo veliko naporov vložili tudi v zagotavljanje nemotene preskrbe s ključnimi surovinami.

Električna energija in zemeljski plin predstavljata večino energetskih stroškov Skupine SIJ, zato seveda močno občutimo nesorazmerno visoke cene energentov v primerjavi z letom prej. Alternativnih virov trenutno nimamo, zato smo se v prvem polletju začeli intenzivno posvečati tudi različnim možnostim uporabe alternativnih virov energije, kot sta utekočinjeni naftni plin in utekočinjeni zemeljski plin.

Ob izjemno visokih cenah energentov in ob negotovosti svojih kupcev pri sprejemanju takšnih cenovnih pogojev smo septembra sprejeli odločitev, da bomo optimizirali obseg proizvodnje, in sicer tako, da bo ta v septembru zmanjšana za približno tretjino, v zadnjem četrtletju pa predvidevamo okrog 40 odstotkov manjši obseg proizvodnje. Verjamemo, da je to smiselna in pravilna odločitev za zagotavljanje stabilnega poslovanja Skupine SIJ do konca leta.

V prvem polletju leta 2022 smo v primerjavi z enakim obdobjem lani kljub povečanemu deležu nerjavnih jekel in jekel s toplotnimi obdelavami znižali specifično porabo energije in ogljični odtis. Sledimo cilju, da do leta 2030 emisije ogljikovega dioksida znižamo za 44 odstotkov. Spremljamo razvojne aktivnosti na trgu in iščemo nove poslovne priložnosti v smeri okoljsko vzdržne jeklarske proizvodnje. Skupina SIJ je ob koncu prvega polletja sprejela tudi trajnostno strategijo, ki opredeljuje trajnostno delovanje in zaveze trajnostnega razvoja Skupine SIJ do leta 2030. Okvir naše trajnostne izdelave jekla bo predstavljal neodvisen certifikacijski standard ResponsibleSteel, katerega zahteve načrtujemo izpolniti do leta 2024.

Odlivi za naložbe so v prvem polletju 2022 znašali 24,6 milijona evrov, kar je 4,5 milijona evrov manj kot v enakem obdobju lani, ko smo izvedli tudi nekatere zaradi prvega epidemičnega leta preložene naložbe. Z visokim deležem kapitala in zagotavljanjem dolgoročnih virov financiranja bo Skupina SIJ tudi v prihodnje vzdrževala stabilno strukturo sredstev in virov, s katerimi bomo uresničevali svojo usmeritev v proizvodnjo visokokakovostnih in tehnološko naprednih jeklarskih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo po načelih krožnega gospodarstva.

 

                                                                                     ---

 Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki deluje po načelih krožnega gospodarstva in s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina SIJ sodi med največje slovenske izvoznike ter velja za steber zaposlovanja na Gorenjskem in Koroškem.

 

Več informacij:

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Katja Krumpak, vodja korporativnega komuniciranja

Korporativno komuniciranje

Telefon: +386 1 242 98 59

Mobitel: +386 41 814 041

E-naslov: katja.krumpak@sij.si