ResponsibleSteel

Od septembra 2021 smo člani ResponsibleSteel, prve globalne pobude za standardizacijo in certifikacijo odgovornih in trajnostnih praks v jeklarstvu. S standardi in certifikati namerava mednarodna organizacija prispevati k zmanjševanju okoljskih, družbenih in korporativnih tveganj v celotni jeklarski verigi ter hkrati spodbujati zavedanje o jeklu kot trajnostnem materialu.

 

 

Eden od mejnikov našega trajnostnega razvoja je bila tudi pridobitev certifikata te organizacije.

ResponsibleSteel Certifikat - pdf

Certificiranje po standardu ResponsibleSteel dokazuje skladnost z 12 načeli in zagotavlja verodostojno preglednost in sledljivost do ključnih deležnikov:

Načelo 1. Korporativno vodenje

Jeklarska podjetja s certifikatom ResponsibleSteel so vodena odgovorno.

Načelo 2. Sistemi vodenja za družbeno odgovornost, okoljske vidike in korporativno vodenje

Jeklarska podjetja s certifikatom ResponsibleSteel imajo vzpostavljen učinkovit sistem upravljanja za doseganje družbenih, okoljskih in upravljavskih ciljev, katerim so se zavezala.

Načelo 3. Zdravje in varnost pri delu

Jeklarska podjetja s certifikatom ResponsibleSteel skrbijo za varnost in zdravje zaposlenih.

Načelo 4. Pravice delavcev

Jeklarska podjetja s certifikatom ResponsibleSteel spoštujejo delavske pravice in podpirajo dobro počutje zaposlenih.

Načelo 5. Človekove pravice

Jeklarska podjetja s certifikatom ResponsibleSteel spoštujejo človekove pravice povsod, kjer delujejo, ne glede na svojo velikost ali strukturo.

Načelo 6. Vključevanje deležnikov (zainteresiranih strani) in komuniciranje

Jeklarska podjetja s certifikatom ResponsibleSteel učinkovito sodelujejo z zainteresiranimi stranmi, odkrito poročajo o vprašanjih, ki so pomembna za zainteresirane strani, in odpravljajo škodljive vplive, h katerim so prispevala ali jih povzročila.

"S certifikacijo po zahtevnem standardu Responsible Steel se bo Skupina SIJ uvrščala med najbolj odgovorne in trajnostne proizvajalce jekla na svetu."

Načelo 7. Lokalne skupnosti

Jeklarska podjetja s certifikatom ResponsibleSteel spoštujejo pravice in interese lokalnih skupnosti, preprečujejo in zmanjšujejo škodljive vplive ter podpirajo blaginjo skupnosti.

Načelo 8. Podnebne spremembe in emisije toplogrednih plinov

Lastniki jeklarskih podjetij in podjetja, ki imajo certifikat ResponsibleSteel, so zavezani k izpolnjevanju globalnih ciljev pariškega sporazuma. Sprejemajo ukrepe, ki so potrebni za dokazovanje zavez.

Načelo 9. Hrup, emisije, odpadne vode in odpadki

Jeklarska podjetja s certifikatom ResponsibleSteel preprečujejo in zmanjšujejo emisije in odplake, ki negativno vplivajo na lokalne skupnosti in okolje, ravnajo z odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in upoštevajo vplive celotnega življenjskega cikla ravnanja z odpadki.

"Zapiramo vse več snovnih krogov, povečujemo količino sortiranega lastnega odpadka. 98 odstotkov industrijskih odpadkov ponovno uporabimo, recikliramo ali kako drugače izkoristimo in smo trdno na poti k ničelni stopnji odlaganja odpadkov."

Načelo 10. Upravljanje z vodo

Jeklarska podjetja s certifikatom ResponsibleSteel izkazujejo dobro gospodarjenje z vodo.

Načelo 11. Biotska raznovrstnost

Jeklarska podjetja s certifikatom ResponsibleSteel varujejo in ohranjajo biotsko raznovrstnost.

Načelo 12. Razgradnja in zaprtje

Jeklarska podjetja s certifikatom ResponsibleSteel zmanjšujejo negativne družbene, gospodarske in okoljske vplive popolnega ali delnega zaprtja proizvodne lokacije.