Trajnostni razvoj

Kot vodilna slovenska jeklarska skupina, prisotna na več kot 70 trgih po celem svetu in s približno 3.800 zaposlenimi, se zavedamo svoje ekonomske, okoljske in družbene odgovornosti.

Naši cilji in poslovne usmeritve se že dolgo prepletajo s trajnostjo. Zavezani smo globalnim in evropskim podnebnim ciljem in delujemo po načelih krožnega gospodarstva. S svojimi jekli in izdelki smo partner za zeleni prehod Evrope.

Leta 2022 smo konkretne zaveze Skupine SIJ zapisali v strategijo trajnostnega razvoja do leta 2030, ki je v sozvočju s poslovno strategijo. Zaveze za trajnostno delovanje in razvoj smo podprli še z načrtom razogljičenja. 

"Do leta 2030 bomo specifične emisije CO2

zmanjšali za 51 odstotkov."

sij nacrt razogljicenja nasl 01 si

Preberite načrt razogljičenja Skupine SIJ.

Zelena prihodnost – zdaj.

Od leta 2007, ko je v Skupino SIJ vstopil nov strateško in razvojno naravnan lastnik, smo v nove tehnologije, učinkovitost, izboljšanje pogojev dela in varovanje okolja vložili več kot 800 milijonov evrov. Kot sodobno evropsko reciklažno podjetje, ki proizvaja jeklo z uporabo sekundarnih surovin in lastnega jeklenega odpadka, že danes veljamo za proizvajalca jekla, čigar specifične emisije CO2 so nižje od svetovnega povprečja.

"Z ustavitvijo plavžev in vzpostavitvijo tehnologije recikliranja
je Skupina SIJ že pred več kot tremi desetletji dosegla ravni emisij CO₂,
ki danes veljajo za merilo uspešnosti v jeklarski industriji."

Statement by the President si 01

Letnem in trajnostnem poročilu Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. skladno s standardom GRI transparentno razkrivamo ekonomske, okoljske in družbene vidike svojega poslovanja. 

Podlage trajnostne strategije in načrta razogljičenja

V Skupini SIJ se zavedamo ključne vloge, ki jo ima trajnostni razvoj za dolgoročno stabilno poslovanje družbe.

Strategijo trajnostnega razvoja Skupine SIJ in načrt razogljičenja smo oblikovali na podlagi širših družbenih dogovorov in jeklarske industrije.

Strategija trajnostnega razvoja Skupine SIJ in načrt razogljičenja sta bila razvita tudi na podlagi poročila IEA "Iron and Steel Technology Roadmap" (2020), ki vsebuje dolgoročno pot zmanjševanja emisij za celotno jeklarsko industrijo.

Zasledujemo cilje pariškega sporazuma o podnebnih spremembah. Prispevali bomo k osmim od sedemnajstih splošnih ciljev trajnostnega razvoja OZN.

8 un targets land si 2

Zaveze v jeklarski industriji

Sledimo usmeritvam evropskih proizvajalcev jekla (Green Deal on Steel) in Politiki trajnostnega razvoja Svetovnega združenja jeklarjev.

Seven principles si 1

Prispevali bomo k izpolnjevanju dvanajstih načel organizacije ResponsibleSteel, kar bomo potrdili s pridobitvijo istoimenskega certifikata.


Trajnostna proizvodnja jekla je temelj za sprejemanje pomembnih odločitev in dejanj Skupine SIJ. To sega od nabave surovin do proizvodnje in recikliranja izdelkov ter od usposabljanja zaposlenih in stalnega strokovnega razvoja do varnosti in zdravja pri delu in vključujočih odnosov z vsemi deležniki Skupine SIJ.